Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W SERWISIE https://terazslonce.pl

Regulamin, który masz przed sobą określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://terazslonce.pl prowadzonego przez Sprzedawcę – OTB Sp. z o.o. (szczegółowe dane poniżej).

Regulamin zawiera informacje m.in.: o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, sposobach dostarczenia produktów i płatności dostępnych w sklepie internetowym, jak również warunki i sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawiera również informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz sposobów i warunków odstąpienia od umowy.

Sklep internetowy https://terazslonce.pl należy do OTB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław, NIP: 8952029653, KRS: 0000491694.

Kontakt ze sklepem jest możliwy za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail na adres mailowy: sylwek@terazslonce.pl
 • numeru telefonu: +48 517 818 202 (telefon czynny w dni robocze w godzinach: 09:00 – 15:00)

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
 3. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z innych Usług Sklepu Internetowego,
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, dalej jako Kodeks cywilny,
 5. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Konto lub Konto Klienta– uregulowana w niniejszym Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), w ramach której, po dokonaniu rejestracji lub zakupu w Sklepie Klient uzyskuje dostęp do unikatowego konta w Sklepie, stanowiącego indywidualny zbiór zasobów i uprawnień Klienta oraz umożliwiający mu dostęp do zakupionych Produktów.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 8. Produkt – wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym produkty podlegające sprzedaży, w tym również Usługi Cyfrowe, Treści Cyfrowe i towary z elementami cyfrowymi,
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www https://terazslonce.pl/regulamin ,
 11. Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem https://terazslonce.pl/produkty/, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów.
 12. Sprzedawca – OTB Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław, NIP: 8952029653,
 13. Treść cyfrowa – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), nagrane kursy, warsztaty lub spotkania online, nagrane medytacje online, dokumenty i materiały elektroniczne,
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
 15. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) Inne formy interakcji przy pomocy takich danych – w szczególności kursy, warsztaty, medytacje, spotkania, konsultacje, terapie prowadzone online (w formie live).
 17. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 19. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, określające jednoznacznie rodzaj, ilość Produktów oraz wszelkie inne informacje dotyczące kupowanego Produktu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.liferefreszing.pl i jest prowadzony przez firmę OTB Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-512) przy ul. Tarnogajskiej 11-13, wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000491694, REGON: 022391638.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty i Treści Cyfrowe,
  2. sposoby złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w Sklepie Internetowym,
  3. zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów,
  4. procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu.
 2. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zabrania się:
 1. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach Formularza rejestracji i Formularza zamówienia,
 2. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej,
 3. korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa,
 4. korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu do innych celów niż osobistego użytku.
 1. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen do konkretnych Konsumentów lub konkretnych kategorii Konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań Konsumentów.
 2. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest prowadzenie sklepu internetowego i umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną również inne usługi, m.in.:
  1. prowadzenia platformy kursowej,
  2. prowadzenia i umożliwienia Klientom dostępu do Konta Użytkownika i zakupionych Produktów,
  3. wysyłka newslettera,
 1. Usługi drogą elektroniczną świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast zawierane za pośrednictwem Sklepu: Umowy Sprzedaży, umowy o dostarczenie Treści cyfrowych oraz umowy o udział np. w warsztatach, spotkaniach online, masterclassie lub kursie online, medytacji online i umowy o przeprowadzenie konsultacji lub spotkania mentoringowego 1:1.
 2. Podczas składania Zamówienia w Sklepie, Klient może dodatkowo zapisać się do nieodpłatnego newslettera, w celu otrzymywania od Sklepu na swój adres mailowy informacji m.in. o nowościach i promocjach w Sklepie. Wszelkie szczegóły związane z usługą newslettera, zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie Newslettera”, dostępnym na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu, platformy kursowej lub Konta Klienta.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i jego funkcjonalności, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Z uwagi na konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym działaniem Sklepu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn,
  3. zakończenia świadczenia usług lub sprzedaży Produktów w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Sklepu po opublikowaniu na stronach Sklepu odpowiedniej informacji.

§4 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie na własny użytek. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient poniósł w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu.
 3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu i Konta wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 4. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu, Konta lub funkcjonalności Sklepu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Zakazane jest dostarczanie jakichkolwiek danych bądź treści o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Wszelkie podane przez Klienta dane podczas korzystania z Usług lub Sklepu muszą być zgodne z prawdą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą.

§5 Konto Klienta

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta.
 2. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, czy samodzielna edycja danych Klienta.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny w Sklepie. Podczas rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, kraj, adres email, adres zamieszkania, hasło.
 4. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 5. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 6. Z chwilą założenia Konta, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany w formularzu adres mailowy wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta wraz z załączonym Regulaminem.
 7. Klient może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto z poziomu panelu zarządzania Kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres e-mail: info@terazslonce.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia.
 8. W niektórych przypadkach, usunięcie Konta może wiązać się z utrata dostępu go zakupionych Produktów, kursów lub innych usług.
 9. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem Konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.

§6 Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz korzystanie z niego przez innych Klientów.
 2. Do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty lub usługi potrzebne są:
 1. dostęp do Internetu;
 2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies oraz obsługę javascript – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych w Regulaminie wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze  Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w treści Polityki Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 5. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Sklepu.
 7. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

§7 Składanie Zamówień

 1. Klient nie może złożyć Zamówienia anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Klient może złożyć Zamówienie:
  1. bez zakładania Konta. Wówczas Klient dokonuje zakupu poprzez czynności opisane w niniejszym §7, akceptuje Regulamin i Politykę prywatności oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami Umowy Sprzedaży.
  2. zakładając Konto Klienta, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie. Wówczas Klient zakłada Konto zgodnie z §5 Regulaminu i będąc zalogowanym dokonuje zakupu poprzez czynności opisane w niniejszym §7.
 3. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia po uprzednim dodaniu do Koszyka interesujących Klienta Produktów.
 4. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 5. Na etapie składania Zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Produktów oraz wybór metody płatności za Zamówienie.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta w Formularzu Zamówienia koniecznych danych oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję Regulamin Sprzedaży oraz Politykę Prywatności” (lub równoznacznego). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 8. Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. w przypadku produktów elektronicznych (Treści cyfrowych) – umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych,
  2. w przypadku Usług cyfrowych (kursów, warsztatów, konsultacji 1:1, subskrypcji lub in.) – umowa o świadczenie usług.
 1. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.
 2. W Formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub wskazanym w procesie zakupowym, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji Zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia.
 7. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia, o której mowa w tym ustępie Regulaminu.
 8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny), ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 9. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 10. Klient może zaznaczyć check box, ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysyłania mu newslettera przez Sprzedawcę (jeśli taka opcja jest dostępna), co wiąże się z zawarciem przez strony umowy na dostarczanie treści cyfrowej (newslettera), zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 11. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Treści Cyfrowej, konieczne jest złożenie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści Cyfrowej), o ile wolą Klienta jest otrzymanie Treści Cyfrowej niezwłocznie po jej zakupie. 
 12. Jeżeli zwrócisz się do Sprzedawcy o indywidualną usługę, która nie jest dostępna w Sklepie – Sprzedawca dokona oszacowania Twoich potrzeb oraz rodzaju usługi i na tej podstawie dokona indywidualnej wyceny zamówionej przez Ciebie usługi.

§8 Formy płatności za Zamówienia

 1. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 2. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu Zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za Zamówienie. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić niezwłocznie od zawarcia umowy.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności przed dostawą zakupionego Produktu:
  1. Płatność kartą kredytową lub debetową (Visa, MasterCard lub Maestro, płatność jednorazowa lub płatności cykliczne odnawialne),
  2. Płatność BLIK – użycie 6-cyfrowego kodu BLIK, zgodnie z procedurą dostawcy płatności,
  3. Płatność przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu płatniczego. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy,
 4. Produkty sprzedawane w Sklepie nie mają charakteru subskrypcji. Klient kupując Produkt w opcji zapłaty w ratach lub płatności cyklicznej odnawialnej, nie może anulować obowiązku zapłaty ani zrezygnować z całkowitej zapłaty za Produkt.
 5. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są̨ zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostawców usług płatniczych oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają̨ zrealizowanie płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy lub dostawcy usług płatniczych.
 7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i informacji dotyczących Zamówienia.
 8. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie/załadowanie zakupionej Treści Cyfrowej lub instrukcja dostępu do zakupionych Produktów w Koncie.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów lub kodów zniżkowych. Zniżka zostanie doliczona do koszyka.
 11. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę.

§9 Dostawa zakupionych Produktów

  1. Sposób dostarczenia zakupionego Produktu każdorazowo jest zawarty w opisie danego Produktu.
  2. W przypadku Zamówień realizowanych drogą elektroniczną, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
  3. W przypadku zakupu Produktu, który nie jest Treścią cyfrową lub nie wskazano w opisie Produktu terminów ich dostarczenia lub terminu świadczenia Usługi cyfrowej i wymagane jest ustalenia tych terminów. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w ciągu 2 dni roboczych od dokonania zakupu, na dane kontaktowe podane w trakcie składania Zamówienia w celu ustalenia szczegółów i terminu odbioru Produktu lub wykonania danej Usługi Cyfrowej.

§10  Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem §11 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Z zastrzeżeniem §14 Regulaminu, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres firmy lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na mail info@terazslonce.pl) przed upływem terminu do odstąpienia.
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta  lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie po wezwaniu go przez Klienta lub w uzgodnionym terminie. 
 8. Klient może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy ich, lub
  2. Klient i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści lub Usługi Cyfrowej miała dla Klienta istotne znaczenie.  
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§11 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie zawarcia umowy  (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 4. W momencie dokonania zakupu Treści Cyfrowej Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na natychmiastowe wykonanie umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści Cyfrowej). 

§12 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient podaje przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Polityka Prywatności”.
 5. Szczegółowe zasady zbierania plików cookies za pośrednictwem Sklepu, zostały opisane w Polityce Cookies, która znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka Cookies”.

§13 Prawa autorskie

 1. Sklep oraz wszelkie Produkty sprzedawane za jego pośrednictwem oraz materiały powstałe w ramach świadczonych usług zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Zakazane jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia, jakiejkolwiek treści zawartej w Sklepie, Produktach czy związanych z nimi materiałach, w szczególności tekstu, grafiki, znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć, programów i in.
 2. Teksty i zdjęcia dostępne w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy tekstów, zdjęć lub Produktów zakupionych przez Klienta, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Zakup Produktu nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 5. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania treści Sklepu i zakupionych Produktów wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 6. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalna.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 8. Sprzedawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Sklepu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Sprzedawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Sprzedawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Klientów plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Sklepu.
 10. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym co do zasady udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów, przy czym Sprzedawca może zastrzec termin usunięcia lub wygaśnięcia dostępu do Produktów lub Usług co zostanie wskazane w opisie danego Produktu lub usługi.

§14 Reklamacje dotyczące Treści Cyfrowych

 1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych w Sklepie, Klient może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. Treść Cyfrowa okaże się uszkodzona lub nie jest możliwe jej uruchomienie,
  2. w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za Treść Cyfrową, nie zostanie udostępniona Klientowi możliwość jej uruchomienia.
 2. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail info@terazslonce.pl.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§15 Odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt lub usługę zgodne z umową.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w razie braku zgodności Produktu, Treści lub Usługi Cyfrowej z umową.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności za wady regulują postanowienia Rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 4. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Sprzedawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 5. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Złożenie reklamacji jest możliwe na adres pocztowy (adres siedziby firmy) lub elektroniczny (mail: info@terazslonce.pl).
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 8. Sprzedawca nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym produkcie.

§16 Promocje

 1. Sklep może organizować obniżki cen, przedsprzedaż, rabaty, gratisy lub podejmować inne działania promocyjne (dalej jako: „Promocje”). Za Promocje uważa się np.:
 1. promocje produktowe – polegające na obniżce ceny lub niższą cenę w przedsprzedaży danego Produktu o określoną kwotę lub rabat procentowy, określony każdorazowo na stronie Produktu,
 2. promocje wartościowe – polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji, 
 3. pakiety promocyjne – polegające na przyznaniu Klientowi rabatu kwotowego lub procentowego na dany pakiet (zestaw) kilku Produktów objętych Promocją. Promocja obejmuje Produkty wskazane w warunkach promocji.
 1. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, odstąpienie przez Klienta od Umowy, zgodnie z §11 niniejszego Regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile warunki danej Promocji nie stanowią inaczej.
 5. W przypadku dokonywania Promocji wiążącej się z ogłoszeniem obniżki cen Produktów, Sprzedawca zawsze wskazuje przy promocyjnej cenie najniższą cenę stosowaną przez Sprzedawcę w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
 6. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 7. Warunki danej Promocji mogą być również opisane w Sklepie przy opisie konkretnych Produktów nią objętych.

§17 Opinie o Produktach i ich weryfikacja

  1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu. 
  2. Opinie wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie nabywają Produkty Sprzedawcy.
  3. Opinie wystawiane i przesyłane są do Sprzedawcy poprzez:
   1. Wiadomość mailową od Klienta, który dokonał recenzji zakupionego Produktu,
   2. Zamieszczenie przez Klienta, który nabył Produkt od Sprzedawcy, komentarza na dedykowanej grupie Klientów Sprzedawcy lub w mediach społecznościowych Sprzedawcy,
   3. Przesłanie wiadomości przez Klienta, który nabył Produkt od Sprzedawcy, za pośrednictwem Konta Użytkownika.
  4. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie lub w zakładce „Opinie”).
  5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie.
  6. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
  7. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
   1. Opublikowanie opinii następuje po wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki, na podstawie sprawdzenia imienia, nazwiska, adresu mailowego, nicku w mediach społecznościowych i faktu zakupienia Produktu oraz jego rodzaju.
   2. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu. 
  8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane mailowo na adres: info@terazslonce.pl.
  9. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów.
  10. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne.

§18 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) rezultatu, może  on skorzystać m.in. z:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem (Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) a Sprzedawcą,
  3. bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

§19 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu podlegają prawu polskiemu.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, Promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta  lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).